தாது மணல் பற்றி ஒரு அறிமுகம் – Introduction about Beach Mineral Industry

இந்திய தாது மணல் தடையால் ஆராய்ச்சியில் இறங்கிய ஜப்பான் உலகம் முழுவதற்கும் பல நூறு வருடங்களுக்கு வினியோகம் செய்வதற்கான கனிம இருப்பு இருப்பதை கண்டு பிடித்துள்ளது.

உலக இருப்பில் 35 சதவீத தாது மணல் இந்தியாவிடம் உள்ளது. தொழில் நுட்பம் மாறுவதற்கு முன்பு இவற்றை சுரங்கம் செய்து ஏற்றுமதி செய்து டாலராக்க வேண்டும் என இந்திய அரசு வர்த்தக துறை முயற்சி செய்து நடவடிக்கை எடுத்தது. துரதிஷ்டவசமாக தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இந்திய தாது மணல் தொழில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப் பட்டது. இதனால் தேவை ஏற்பட்டு ஜப்பான் அரசு தாது மணலுக்கு ஆராய்ச்சி செய்யும் போது அவர்களிடம் உலகத்திற்கு பலநூறு வருடங்களுக்கு சப்ளை செய்வதற்கு தேவையான இருப்பு இருப்பதை சமீபத்தில் கண்டு பிடித்துள்ளார்கள்.

விஞ்ஞான பூர்வ நடவடிக்கை இல்லாமல் தனிப்பட்ட விரோதங்களுக்காக இந்திய தாது மணல் தொழிலை நிறுத்தி வைத்தது இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய இழப்பீட்டை ஏற்படுத்தி வைத்துள்ளது மட்டும் இன்றி தற்போது இந்தியாவிற்கு எதிராக மிகப் பெரிய போட்டியையும் உருவாக்கி விட்டது. தற்போதாவது அரசு விழித்துக் கொண்டு தாதுமணல் தொழிலுக்கு உள்ள இடையூறுகளை நீக்கி இந்தியாவின் வேலை வாய்ப்பையும் அந்நிய செலவாணி ஈட்டுவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

Source : https://www.sciencealert.com/japan-just-found-a-semi-infinite-deposit-of-rare-earth-minerals

 

Japan Just Found a Huge Rare-Earth Mineral Deposit That Can Supply The World For Centuries

This could change the global economy.

JEREMY BERKE, BUSINESS INSIDER
16 APR 2018

Researchers have found a deposit of rare-earth minerals off the coast of Japan that could supply the world for centuries, according to a new study.

The study, published in the journal Nature on Tuesday, says the deposit contains 16 million tons of the valuable metals.

Rare-earth minerals are used in everything from smartphone batteries to electric vehicles. By definition, these minerals contain one or more of 17 metallic rare-earth elements (for those familiar with the periodic table, those are on the second row from the bottom).

These elements are actually plentiful in layers of the Earth’s crust, but are typically widely dispersed. Because of that, it is rare to find any substantial amount of the elements clumped together as extractable minerals, according to the USGS.

Currently, there are only a few economically viable areas where they can be mined and they’re generally expensive to extract.

China has tightly controlled much of the world’s supply of these minerals for decades. That has forced Japan – a major electronics manufacturer – to rely on prices dictated by their neighbour.

A new finding that could change the global economy

The newly discovered deposit is enough to “supply these metals on a semi-infinite basis to the world,” the study’s authors wrote in the paper.

There’s enough yttrium to meet the global demand for 780 years, dysprosium for 730 years, europium for 620 years, and terbium for 420 years.

The cache lies off of Minamitori Island, about 1,150 miles (1,850 km) southeast of Tokyo. It’s within Japan’s exclusive economic zone, so the island nation has the sole rights to the resources there.

“This is a game changer for Japan,” Jack Lifton, a founding principal of a market-research firm called Technology Metals Research, told The Wall Street Journal.

“The race to develop these resources is well underway.”

Japan started seeking its own rare-earth mineral deposits after China withheld shipments of the substances amid a dispute over islands that both countries claim as their own, Reuters reported in 2014.

Previously, China reduced its export quotas of rare earth minerals in 2010, pushing prices up as much as 10 percent, The Journal reports. China was forced to start exporting more of the minerals again after the dispute was taken up at the World Trade Organisation.

Rare-earth minerals can be formed by volcanic activity, but many of the minerals on our planet were formed initially by supernova explosions before Earth came into existence.

When Earth was formed, the minerals were incorporated into the deepest portions of the planet’s mantle, a layer of rock beneath the crust.

As tectonic activity has moved portions of the mantle around, rare earth minerals have found their way closer to the surface.

The process of weathering – in which rocks break down into sediment over millions of years – spread these rare minerals all over the planet.

The only thing holding Japan back from using its newly found deposit to dominate the global market for rare-earth minerals is the challenge involved in extracting them.

The process is expensive, so more research needs to be done to determine the cheapest methods, Yutaro Takaya, the study’s lead author, told The Journal.

Rare-earth minerals are likely to remain part the backbone of some the fastest-growing sectors of the global tech economy.

Japan now has the opportunity to control a huge chunk of the global supply, forcing countries that manufacture electronics, like China and the US, to purchase the minerals on Japan’s terms.